แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 9 results.
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ไม่มีข้อมูล!!
แผนอัตรากำลัง-2564-2566-ทต.ทุ่งหลวง-ฉบับสมบูรณ์
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง