การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-1 of 1 result.
รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สภาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562