เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 61 results.
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/ 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/ 2565