การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(o37) รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน