แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 19 results.
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 5 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563
ประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต