ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

22 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสอดคล้องกับสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ 2564 กำหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลัง ของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น  

 “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!