ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564

22 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ผ่านทาง QR CODE ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฏตาม QR CODE ที่แนบมานี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!