ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

18 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นหน่วยรับการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสมบัติ : ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไปในขณะเสียชีวิต โดยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานชุมชนรับรอง

สถานที่ยื่นคำขอ : ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการเทศบาลตำบล หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

กำหนดเวลา : ภายใน 6 เดือน นับแต่ออกใบมรณบัตร

เอกสาร : 1) ใบมรณบัตร 2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหนังสือรับรอง 3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 4) สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 5) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน  โทร. (032) 229971 - 72 ต่อ 119

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!