หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายป้องกันเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีระบบฐานข้อมูลหัวข้อต่างๆ เช่น ข่าประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)