ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 34
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายป้องกันเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีระบบฐานข้อมูลหัวข้อต่างๆ เช่น ข่าประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-1860 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งหลวง) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2564